GDPR


Spoločnosť STEELMAKERS, s.r.o.,  IČO: 47 090 791, DIČ: 202 375 5096,   Komenského 2211/25, 075 01  Trebišov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 32114/V je vlastníkom webovej stránky www.steelmakers.eu . Naša spoločnosť si vysoko váži ochranu súkromia fyzických osôb, ktoré navštevujú našu webovú stránku. Naša spoločnosť prostredníctvom webovej schránky nezhromažďuje informácie o návštevníkoch stránky ani tieto informácie neposkytuje tretím osobám. Naša webová stránka je primárne určená na propagáciu spoločnosti a získavanie nových obchodných partnerov na budúce projekty. V prípade kontaktovania našej spoločnosti zo strany fyzických osôb, na ktoré sa sťahujú právne predpisy o ochrane osobných údajov budú prípadné poskytnuté osobné údaje spracované výlučne so smernicou spoločnosti týkajúcou sa ochrany takýchto údajov. Pred prípadným zhromažďovaním osobných údajov zo strany našej spoločnosti u budúcich záujemcov o zamestnanie v spoločnosti budú takéto fyzické osoby riadne informované o svojich právach a povinnostiach a na prípadné spracovávanie  osobných údajov fyzických osôb spoločnosť zabezpečí predchádzajúci písomný súhlas.